شعر قیصر امین پور

آدمهایی هستند در زندگیتان؛نمی گویم خوبند یا بد

چگالی وجودشان بالاست

افکار، حرف زدن، رفتار، محبت داشتنشان و هر جزئی از وجودشان امضادار است

یادت نمی رود”هستن هایشان را”
بس که حضورشان پر رنگ است

ردپا حک می کنند،اینها روی دل و جانت
بسکه بلدند “باشند”

این آدمها را، باید قدر بدانی
وگرنه دنیا پر است از آن دیگرهای بی امضایی
که شیب منحنی حضورشان، همیشه ثابت است

بعضی از آدمها ترجمه شده اند

بعضی از آدمها فتوکپی آدمهای دیگرند

بعضی از آدمها با چند درصد تخفیف به فروش می رسند

بعضی از آدمها فقط جدول و سرگرمی دارند

بعضی از آدمها خط خوردگی دارند

بعضی از آدمها را چندبار باید بخوانیم تا معنی آنها را بفهمیم

و بعضی از آدمها را باید نخوانده کنار گذاشت

از روی بعضی از آدمها باید مشق نوشت

و از روی بعضی آدمها ، جریمه

“قیصر امین پور”

1 پاسخ

دیدگاه ها غیر فعال است.