برنامه ریزی

ما براي “شكست” برنامه ريزي نمي كنيم، بلكه در برنامه ريزي “شكست” مي خوريم

پیام کوثری
دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار