مدیر بودن

می‌توان مدیر مردم نبود ولی آنان را دوست داشت,‌اما بدون عشق به مردم نمی‌توان آن‌ها را مدیریت کرد

پیام کوثری
دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار