ژئومارکتینگ

ژئومارکتینگ یا “بازاریابی مکان محور” چیست؟
ژئومارکتینگ با تجزیه و تحلیل مناطق جغرافیاییِ متفاوت و شناساييِ نيازِ مشتريان ، باعث مي شود تا برنامه ریزی دقيقي براي ساختار توزیع و فروش محصولات صورت پذيرد. درواقع ژئو مارکتینگ،  به بسیاری از پرسش هاي يك شرکت پاسخ می دهد
مشتری ها کجا قرار دارند؟
احتمال افزايش حجم معاملات در کدام مناطق بیشتر می باشد؟
نقاط ضعف و قوت محصول و مجموعه چیست؟
این اطلاعات باعث مي شود تا  توزیع محصولات با دقت بيشتري صورت پذيرد.
با بهره گیری از ژئومارکتینگ مي توان، اطلاعات مصرف كنندگان و سلايق آنان را تحليل و بررسي نمود و با شناسايي ميزان تراكم جمعيت و مولفه هاي ديگر ، مكان هاي مناسبِ تبليغات و شيوه هاي مطلوبِ خدمت رساني به مشتريان را تا سر حد امكان انتخاب نمود
پیام کوثری
دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار