مسئولیت سازمان ها در قبال جامعه

امروزه در اکثر شرکت‌ها و سازمان‌های مترقی و تعالی‌نگر، مسئولیت اجتماعی جزئي از زیرساخت اصلی شرکت محسوب می‌شود

از دید مفهوم مسئولیت اجتماعی، شرکت‌ها به عنوان شهروندانی معرفی می‌شوند که علاوه بر تعهدات مالی نسبت به گروه ذینفعان، وظایف و تعهداتی مضاعف نيز داشته و نسبت به جامعه پیرامون خود مسئول هستند

مسئولیت اجتماعی نوعی تعهد نسبت به جامعه است؛ مسئولیت اجتماعی یک اقدام بهداشتی برای سلامت زندگی اجتماعی است

مسئولیت اجتماعی با تأکید بر در اولویت قرار دادن انتفاع جامعه به سود مادی و تعالی شرکت کمک می‌کند

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را درکنار کسب سود، به ارتقاء سطح رفاه عمومی نیز فرامی‌خواند

پيام كوثري
دكتري حرفه اي مديريت كسب وكار