کارکنان

اصلی ترین عامل موفقیت هرسازمان کارکنان است
اغلبِ افراد با انگيزه بالا و شور و اشتياق فراوان به سازمان‌ها مي پيوندند و همواره تلاش مي كنند تا رویاهای کاری خويش را در بدو كار پايه ريزي و در مدت زماني معين به آنها تحقق ورزند اما اغلب پس از شروع كار و به مرور زمان،انگیزه خود را از دست می‌دهند

راه هاي برون رفت رهبران هر سازمان از چالش پيش رو و احياء انگيزه و اشتياق از دست رفته کارکنان از طرق مختلفي قابل اجراست

الف)تعيين ارزش‌هاي سازماني و اندازه گيري مستمر ميزان مشاركت كاركنان در مسير دستيابي به ارزش هاي سازمان و تشويق نفرات برتر

ب) توسعه فرهنگِ كارِ تیمی و تدوين چهارچوب و قوانین شیوه همکاري مشترك

ج) تعريف پروژه‌های بهبود و تشویق كاركناني كه براي تحقق اين پروژه‌ ها اهتمام مي ورزند

د) تعيين پاداش و مزاياي ويژه براي كاركناني كه بهره‌وری (اثربخشي+كارآيي) قابل قبول دارند

ه) شناسايي عوامل کلیدی موفقيت و تحليل بازخوردها و انجام اقدامات اصلاحي

پیام کوثری
دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار